wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13.09.2018 г. от 16,00 ч., на адрес гр. Златоград, бул. „България“ №1, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOР002–3.001-0118–С01 с бенефициент „Некст Билд“ ЕООД  по проект "Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието „Некст Билд“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и информация относно изпълнението на заложените дейности.

За повече информация търсете „Некст Билд“ ЕООД на ж.к. Лозенец, ул. Козяк 43; GSM: +359 888 445 773; www.nextgroupbg.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.