wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Приключи изпълнението на проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Бенефициент по проекта е Фондация „Юстиция“ в партньорство със Сдружение "Професионално обединение на държавните служители".

Основните цели на проекта са: 

Цел 1. Отправяне на предложение за подобрение и модернизация на съдебната система чрез модел за управление на качеството

Цел 2. Осъществяване на граждански контрол върху съдебната реформа чрез механизъм за включване на НПО сектора в мониторинга и контрола и участието на гражданското общество в процесите на подобрение

Цел 3. Подобряване на формите за отчетност в дейността на съдебните органи и каналите за комуникация с гражданското общество.

Фокусът на проекта е насочен към управление на качеството в съдебната система, включително отчетността от дейността й, както и комуникацията с обществеността.

По проекта са разработени, както следва:

  •   модел/практика за управление на качеството в българската съдебна система с вграден модел-механизъм за граждански мониторинг и включване на заинтересованите страни в процесите на подобрение.
  •   образци на годишен отчет в различните органи на съдебната власт и нивата в тях, както и примерни индикатори за проследяемост с натрупване на информацията от годишните отчети за дейността на органите на съдебна власт.
  •  интегрирано пособие за цялостно управление на качеството в съдилищата с прилагане на инструмента за организационно съвършенство CAF JUSTICE BG 2018

Разработеният по проекта модел за управление на качеството, по своето същество е версия на инструмента CAF, разработен за нуждите на съдилищата.

Можете да се запознаете с Интегрираното пособие за цялостно управление на качеството в съдилищата с прилагане на инструмента за организационно съвършенство CAF JUSTICE BG 2018 на следния адрес: http://pods-bg.org/?p=2635

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.