wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 26 октомври 2018 г. в залата на Областна администрация Смолян се проведе Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието бе организирано от Областен информационен център – Смолян, с подкрепата на Община Смолян и Областна администрация Смолян. То бе част от Националната кампания на Мрежата от 28 информационни центъра в страната, чиято цел бе да запознае широката общественост с новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021 – 2027 г., с предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период, както и да отбележи 30 години Кохезионна политика на Европейския съюз.

Диалогът бе открит от управителя на ОИЦ – Смолян, г-жа Цветанка Генчева, която приветства участниците и им благодари за тяхната ангажираност с темата за бъдещата политика за сближаване на ЕС. Областният управител г-н Недялко Славов посочи темата на днешния Диалог като определяща за посоката на Региона в следващите години. Той заяви, че регионалното развитие и развитието на Областта са приоритетни. Кметът на община Смолян, г-н Николай Мелемов поздрави всички присъстващи и ги насърчи да бъдат инициативни по време на дебата, защото сега е моментът да изразим и защитим своите позиции на национално и европейско ниво. „Трябва да бъдем подготвени и да имаме най-добрите идеи за Новия програмен период 2021 – 2027 г.“ – каза г-н Мелемов.

С видеопослание еврокомисарят по цифрова икономика и сближаване – г-жа Мария Габриел поздрави всички участници в гражданския диалог. Тя подчерта, че „Крайната цел на Кохезионната политика е да насърчи икономическото сближаване на държавите-членки, като в същото време се стреми към подкрепа за вътрешно развитие.“. Г-жа Габриел напомни, че „Новата Кохезионна политика ще остане най-важният инструмент за инвестиции в Европейския съюз, от който полза имат всички региони“ и пожела на участниците ползотворен дебат.

Евродепутатът г-н Владимир Уручев представи бъдещата Кохезионната политика 2021 – 2027 г.. Петте основни цели на политиката за сближаване след 2020 г. са: по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана, по-социална и по-близка до гражданите Европа. Г-н Уручев посочи, че целта на Европейската комисия за новия програмен период е финансирането да бъде по-ефективно и същевременно по-опростено. Средствата планирани към момента за България са с 8 % повече в сравнение с настоящия програмен период 2014-2020 г..

Областният управител г-н Недялко Славов представи пред присъстващите предложените промени в Закона за регионално развитие. Те дават възможност за по-активна регионална политика и по-засилена роля на регионите, което ще намали диспропорциите между отделните региони. Г-н Славов отбеляза, че 2019 г. е ключова по отношение на програмирането и това налага всички – и институции, и граждани, да бъдат активни. Той определи и пет основни приоритета за Област Смолян, които според Областна администрация трябва да бъдат : - инфраструктура; - образование; - подобряване качеството на човешкия ресурс и социалното включване; - икономически просперитет и по-добра заетост; - насърчаване на сътрудничеството.

В рамките на събитието бяха представени и резултатите от проведената от ОИЦ – Смолян анкета сред жителите на Областта. Над 650 човека са участвали в проведеното проучване относно приоритетите на политиката за сближаване и нуждата от целенасочено финансиране на определени сектори. „Резултатите от нашата анкета са много близки до приоритетите, които г-н Славов определи“ – каза управителят на ОИЦ-Смолян – г-жа Генчева. Анкетираните определят „По-зелена и екологична Европа“ като основен приоритет за следващия програмен период. Предизвикателствата, с които трябва да се справи регионът ни според хората са безработицата и липсата на политики за младежта. Жителите на област Смолян очакват чрез Кохезионната политика до края на 2027 г. да се повиши заетостта, да се намали броят на хората, живеещи в бедност, както и да нарасне производителността на малките и средните предприятия.

Представители на „Фонд за устойчиви градове“ споделиха възможностите за финансиране чрез използване на финансови инструменти.

В диалога участие взеха граждани, представители на общински администрации, сдружения, неправителствени организации, бизнес, младежи и образователни институции. Те изразиха своето мнение за инвестициите и приоритетите на Кохезионната политика след 2020 г..

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.