wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22.11.2018 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян (ОИЦ) се проведе среща с представители на местни и регионални медии. По време на срещата подробно бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред жителите на община Смолян относно приоритетите и нуждите от инвестиции през Новия програмен период 2021-2027 г..

Хората, участвали в анкетата, определят като най-важна необходимостта от повишаване качеството на образованието, което да бъде по-практично насочено и да отговаря на нуждите на бизнеса. Това би трябвало да доведе до намаляване на безработицата, което според тях е най-големият проблем на града ни. Жителите на Общината очакват и повече европейски средства за социални политики и проекти.

Анкетираните смятат, че трябва да се обърне по-голямо внимание на околната среда и се надяват да има целенасочени действия в тази насока.

Проучването е проведено и в останалите девет общини на Областта, като резултатите от тях се препокриват почти изцяло с тези на Смолян.

В рамките на срещата бяха представени и актуални процедури за европейско финансиране.

Екипът на ОИЦ - Смолян остава на разположение на всички, които се интересуват от възможностите за реализиране на своите идеи със средства от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.