wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 5 и 6 декември в град Смолян се проведе семинар на тема: „Възможности и предизвикателства пред общините през новия програмен период във връзка с предстоящите промени в Закона за регионалното развитие“. Форумът бе организиран от екипа на Областен информационен център - Смолян и участие в него взеха представители на общинските и областната администрация, както и други заинтересовани страни от Областта.

Лектор на събитието бе архитект Белин Моллов, който е експерт с дългогодишен опит в областта на регионалното планиране. Присъстващите се запознаха с предстоящите промени е Закона за регионалното развитие и какво отражение ще има това на ниво община, област и район на планиране.

Екипът на ОИЦ - Смолян запозна участниците с предстоящите процедури с европейско финансиране през 2019 г., както и с Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г..

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.