wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 18 декември 2018 г. в залата на община Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект „Посоката е ОИЦ-Смолян, възможностите много“, изпълняван от Община Смолян, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.. Областен информационен център – Смолян (ОИЦ) е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Пресконференцията откри секретарят на Община Смолян – г-н Момчил Николов, който поздрави екипа на ОИЦ-Смолян за съвместната ползотворна работа през изминалите три години и отчете проекта като изключително успешен. Г-жа Цветанка Генчева, управител на Областен информационен център – Смолян благодари поименно на всички хора, които са били част от Центъра през всичките седем години от създаването му. „Всеки един от тях, със своя професионализъм и ентусиазъм е допринесъл за успешното функциониране на Центъра“ – каза г-жа Генчева. От изключително значение за успешното изпълнение е и екипът на проекта, начело с г-н Марин Захариев, който е негов ръководител.

Основните цели на Проекта бяха да се повиши информираността на гражданите в област Смолян, относно политиките на ЕС и Споразумението за партньорство, както и да се повиши достъпът до информация и популяризиране на възможностите, които предоставят програмите, съфинансирани чрез ЕСИФ.

Всички заложени индикатори са изпълнени, като голяма част от тях са преизпълнени, отчете г-жа Генчева. През последните три години, екипът на ОИЦ – Смолян е провел 92 събития с 4052 участника в тях. 1200 човека са посетили офиса на Центъра или изнесените приемни, които той организира и са получили отговори на всичките зададени 1485 въпроса. Проведени са 8 тематични събития с младежи, представители на бизнеса, НПО и общинската администрация. В рамките на проекта са проведени и три Национални кампании на Мрежата от Областни информационни центрове в страната, на които са присъствали над 2000 човека.

Областен информационен център – Смолян ще продължи да изпълнява дейността си и през следващите три години и да информира напълно безплатно обществеността за възможностите за европейско финансиране чрез проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Смолян в периода 2019-2021 г.“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г..

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

За повече информация:

Анна Болярова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

 

Областен информационен център – Смолян

4700 Смолян, бул. „България” 12

Тел.: 0301 888 05

E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.