wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 7 ноември 2013 г., в конферентната зала на Областна админинстрация - Смолян се проведе информационен ден в рамките на международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инж. Димитър Кръстанов, Областен управител на област Смолян откри форума, на който бяха поканени и присъстваха представители от общините, регионални структури на министерствата, неправителствени организации, както и представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти, граждани и др. Представена беше информация за изпълнението на проекта, реализиращ се от транснационален екип, включващ 11 институции от 10 държави. В хода на срещата бяха представени и споделените мерки за насочена политика към планинските региони, разработени в рамките на Модел за устойчиво развитие и План за управление на планинските райони в област Смолян. Към настоящия етап всички партньори по проекта адаптират разработените свои модели, провеждат информационни срещи за повишаване на осведомеността и реализират пилотни дейности. Като резултат от проекта, ще се повиши капацитета на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони в планинските територии и ще се разшири възможността за устойчиви инвестиции в съответните икономически сектори. В допълнение, ще се подобри информираността на населението за природната стойност на територията, като по този начин ще се повиши ангажираността за опазване на биологичното разнообразие при реализация на устойчиви дейности и дейности по остойностяване на природните ресурси. Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. Друг важен акцент в рамките на срещата бе и сформирането на Обществен съвет към Областен управител - Смолян, който ще изпълнява консултативни функции в четири важни за областта направления, в това число икономическо развитие, социални дейности и здравеопазване, земеделие, гори и околна среда и образование, наука и култура. Сформирането на Обществен съвет прави пряка връзка с подхода „Водено от общността местно развитие", който се очаква да се реализира през периода 2014-2020 на територията на областта. В рамките на срещата инж. Момчил Караиванов представи разработения пилотен модел за подхода, през следващите месеци. Предстои провеждане на обучителни модули и работни срещи по четирите идентифицирани направления.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.