wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 12-21 ноември 2013 г. Областен информационен център - Смолян проведе 6 информационни срещи със заинтересовани страни от общините Рудозем, Доспат, Златоград, Мадан, Девин и Чепеларе. Активно участие в срещите взеха общо 115-ма представители на общински администрации, нестопански организации, в това число и много читалища, представители на бизнеса, обучителни институции и граждани. Темата на информационните срещи беше: „Договор за партньорство. Актуална информация за новия 2014-2020 програмен период", а представителите на ОИЦ - Смолян запознаха присъстващите с актуалната към настоящия момент информация за идентифицираните приоритети, предвидените мерки и потенциалните бенефициенти. Бяха представени и очакваните резултати от бъдещото изпълнение на оперативните програми през периода 2014-2020. Специален фокус в срещата бе поставен върху възможността област Смолян да се възползва от прилагането на новия европейски подход „Водено от общността местно развитие". Присъстващите бяха запознати с механизма на функциониране на тази нова за Европа инициатива, като акцент беше поставен върху ролята и нуждата от активно участие на местните заинтерсовани страни при дефиниране на мерките, които предстоят да се реализират чрез подхода. В рамките на срещата участниците поставиха и своите конкретни запитвания към екипа на ОИЦ - Смолян и бяха отбелязани конкетни теми за бъдещи срещи с цел запознаване с актуална информация, касаеща европейското финансиране в България.  ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Зорица Ставрева Експерт „Информационно обслужване и услуги" Областен информационен център - Смолян 4700 Смолян, бул. „България" 12 Тел.: 0301 888 05 E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg, z.stavreva@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.