wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 02.12.2013 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян представи пред медии обобщена информация за дейността си през 2013 г. Присъстващите се запознаха с информация и снимки от проведените от ОИЦ - Смолян 2 цикъла информационни срещи за представители на местните общности в общините от област Смолян. Срещите бяха посветени на популяризирането на актуални възможности по оперативните програми през 2013 г. и актуална информация за новия 2014-2020 програмен период. Съществен интерес през годината имаше към организираните от ОИЦ - Смолян семинари, посветени на добри практики по проекти, реализирани с европейско финансиране в област Смолян. Представяни бяха добри практики от страната и област Смолян в сферата на изграждане на административния капацитет, образованието, трансграничното сътрудничество, както и такива от чужбина (Полша и Латвия). Представено беше и участието на ОИЦ - Смолян в инициативите в национален мащаб на мрежата от ОИЦ в страната - кампанията „Първите 7 години на България в ЕС", проучването в полза на бенефициентите по оперативните програми и конкурса за създаването на визуална идентичност (лого и слоган) през новия програмен период. Сред представените дейности бяха и инициативи на ОИЦ - Смолян за популяризиране възможностите за европейско финансиране пред различни целеви групи - организиране на дискусионни срещи, информационни щандове, конференции и други формати, насочени към ученици и младежи, представители на читалища и детски градини и др. Представени бяха и няколко издания, разработени в рамките на дейността на ОИЦ - Смолян - 4 броя тримесечни бюлетини и брошура „Добри практики при реализирането на проекти, финансирани по оперативните програми в област Смолян". За периода 02 януари - 02 декември 2013 г. ОИЦ - Смолян отчете проведени 30 събития, в това число: 18 информационни срещи по общини, 7 семинара на тема добри практики по проекти с европейско финансиране, 5 срещи с медиите, с общо присъствали на всички събития - 463 души. В същото време експертите в ОИЦ - Смолян са посрещнали 489 посетителя в Центъра, получили са 622 запитвания на различни теми и са отправили 661 отговора на място, по електронна поща, телефон или в социалните мрежи. В допълнение бяха представени данни за договорените средства по оперативните програми в лева за програмния период януари 2007 - ноември 2013 за област Смолян, които възлизат на 155 406 401 лв. От тях най-много са за общините Смолян, Рудозем и Девин, следвани от Мадан, Златоград, Доспат, Неделино, Чепеларе, Борино и Баните. За тези средства на територията на област Смолян за периода януари 2007 - ноември 2013 са сключени договори за 170 проекта, които се изпълняват на териториите на общините както следва: Смолян - 54, Рудозем -20, Мадан - 19, Златоград - 19, Неделино - 14, Девин -13, Чепеларе - 10, Доспат - 9 , Борино - 7 и Баните - 5. Подробна информация за бенефициентите по оперативните програми по общини може да се получи на www.eufunds.bg или http://umispublic.minfin.bg . ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Зорица Ставрева Експерт „Информационно обслужване и услуги" Областен информационен център - Смолян 4700 Смолян, бул. „България" 12 Тел.: 0301 888 05 E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg z.stavreva@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.