wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният управител инж. Димитър Кръстанов даде старт на двудневен обучителен модул, стартиращ на 10 декември от 10.30 часа в Областна администрация-Смолян. Обученията са част от дейности по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на събитието бяха поканени и взеха участие представители от общини на областта, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти. Темите, включени в дневния ред на обученията, бяха свързани с разработения пилотен модел за Водено от общостта местно развитие. Представена беше презентация на проекта като цяло, както и споделени мерки за насочена политика към планинските региони. Ръководителят на Областен информационен център в Смолян, г-жа Андреана Трифонова запозна участниците с възможностите за финансиране чрез Оперативни програми през следващия програмен период 2014-2020 година. Обучителния модул бе съпроводен с оживени дискусии по теми, актуални за местната общност. Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на март 2014 година. В хода на реализация на проекта, транснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 държави разработи Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. В настоящия етап всички партньори по проекта адаптират разработения модел и провеждат информационни срещи за повишаване на осведомеността, пилотни дейности и работни срещи. Това ще доведе до повишаване на капацитета на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване на информираността на природна стойност на територията и в крайна сметка, територии с повишена стойност на биологичното разнообразие и възможност за валоризация на природните ресурси.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.