wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 януари 2014 г. ОИЦ - Смолян организира семинар на тема: „Добри практики при реализацията на проекти на бизнеса от област Смолян, финансирани по оперативните програми". Семинарът се проведе в Смолян, а участие взеха представители на бизнеса, администрацията, нестопанския сектор и физически лица от област Смолян. Програмата включваше представянето на няколко успешно изпълнени проекта по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси" и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": • проект „Подобряване на безопасността на работните места в "Рудметал" АД", представен от Тодор Каврошилов, Ръководител проект, „Рудметал" АД; • проект: „Осигуряване на безопасни условия на труд за 85 служители на фирма Ростер ООД, заети с високорискови дейности", представен от НадеждаМитева, Ръководител проект; • и проект: „Модернизация и оборудване на фирма „Анастас Анчев" ЕООД за повишаване конкурентоспособността на предприятието", представен от НадеждаМитева, Ръководител проект. Представянията бяха последвани от дискусия с акцент върху предизвикателствата, свързани с управлението на проектите и комуникацията с Управляващите органи на програмите. ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Зорица Ставрева Експерт „Информационно обслужване и услуги" Областен информационен център - Смолян 4700 Смолян, бул. „България" 12; Тел.: 0301 888 05 E-mail: z.stavreva@eufunds.bg oic.smolyan@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.