wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проект „Енергийно обновяване на българските домове" финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 града сред които и Смолян. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на 50 млн. лева, а одобрените сгради получават безвъзмездно 75% от стойността на санирането. Продължителността на проекта е до юли 2015 г. Към 31.01.2014 г. от град Смолян са подадени 15 заявления за интерес и подкрепа при Проектния мениджър, като от тях 14 са подадени в Дирекция „Обновяване на жилищни сгради" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От подадените 14 заявления 12 са одобрени, а 1 е върнат за корекция. За одобрените заявления са изработени 6 индикативни бюджета, а 1 е в процес на изработване. Към края на януари 2014 г. всичките 6 подадени заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност са сключили споразумения за финансова помощ. ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Зорица Ставрева Експерт „Информационно обслужване и услуги" Областен информационен център - Смолян 4700 Смолян, бул. „България" 12 Тел.: 0301 888 05 E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg            z.stavreva@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.