wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", процедура "Повишаване на производствения капацитет в малки и средни предприятия" ОИЦ - Смолян организира информационна среща с представители на бизнеса, която ще се проведе на 28.05.2015 г. (четвъртък), 10:30 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, Смолян, бул. „България" 12, ет. 2. Основната цел на срещата е да бъдат представени актуализираните Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на производствения капацитет в малки и средни предприятия". Срещата е отворена за всички заинтересовани страни. Очакваме ви! ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Ангел Безергянов Експерт „Комуникация, информация и логистика" 0301 888 05  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.