wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОИЦ - СМОЛЯН ПОДКРЕПИ И СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“, РЕАЛИЗИРАН ОТ СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -ГРАД СМОЛЯН

Заключителна кръгла маса по проект „Нови възможности за реализацията на младежи с увреждания на пазара на труда", реализиран от Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие, се проведе на 25 юли 2013 г. в зала 247 на Община Смолян. В събитието взеха участие много и различни неправителствени организации, работещи с младежи, представители на държавни институции, в това число Бюро по труда - Смолян, Агенция за социално подпомагане - Смолян, Национален статистически институт - Смолян и представители на бизнеса в град Смолян, както и експерти от Община Смолян, работещи по младежки инициативи и програми и граждани с активна позиция по социалната проблематика. Проектът е насочен към подобряване на конкурентоспособността на младежите с увреждания за тяхното по-ефективно социално включване и реализиране на пазара на труда. Чрез дейностите на проекта се цели усвояване и надграждане на ключовите компетентности на младежите. В допълнение, инциативата насочва младежите с увреждания към използването на повече възможности в рамките на финансирането от Европейския съюз за придобиване и подобряване на ключови компетенции, с цел по - добра трудова реализация. Експерт от екипа на Областен информационен център - Смолян представи информация за законовата рамка на национално и европейско ниво по отношение на правата и възможностите на младежите с увреждания, както и разнообразие от възможности за финансиране на редица младежки иницативи. Друга основна цел на срещата бе споделяне на добри практики, реализирани в рамките на различни иницативи на територията на област Смолян. В тази връзка, интерес предизвика споделените резултати от проект „Създаване на заетост чрез социално предприемачество в Община Рудозем", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, представена от ръководителя на проекта г-жа Малинка Георгиева. Бяха дискутирани възможностите как България и ЕС да се справят с младежката безработица сред младите хора с увреждания и ефективни национални и европейски механизми за трайно решаване на проблема. Като важен резултат от дейностите на проекта е създадения „Каталог на възможностите", който представлява активна реклама за младежите, включени в проекта, пред представители на бизнеса от област Смолян. По този начин ще се подпомогне бъдещото им реализиране на пазара на труда. Като резултат от кръглата маса и след един сериозен и смислен диалог между участниците, се постигна съгласие за бъдеща активна работа в посока минимизиране на безработицата сред младежите с увреждания и отстояване на тяхното достойно и равнопоставено място в обществото. ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.  

Продължава...

УСПЕШЕН ОПИТ ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ, ПОЛША И ЛАТВИЯ СПОДЕЛИХА ОТ ОИЦ – СМОЛЯН НА СЕМИНАРИ

На 10 и 11 юли 2013 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян проведе два семинара на тема: „Добри практики от България, Полша и Латвия при реализацията на проекти, финансирани…

Продължава...

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ B ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ОИЦ - СМОЛЯН

Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян представи на 28.06.2013 г., пред регионални медии, информация за успешни проекти от Област Смолян, финансирани по Структурните и Кохезионния фондове. Като резултат от проведените…

Продължава...

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН СПОДЕЛИХА ОПИТ И ОБМЕНИХА ИДЕИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Областен информационен център - Смолян проведе семинар на тема: „Добри практики в образованието, реализирани по проекти с европейско финансиране в област Смолян". Основната цел на събитието бе да отговори на…

Продължава...

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И МЕСТА ЗА ОТДИХ В ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРОЕКТ ЗА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА

Община Смолян подписа договор по проект за близо 5 млн. лв. с наименование „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян - централна градска част". Проектът е финансиран по Оперативна…

Продължава...

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА РУДОЗЕМ - ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ

Приключва изпълнението на проект на Община Рудозем с наименование "Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в Община Рудозем", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Общата стойност…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.