wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Уважаеми младежи,

каним Ви да присъствате на организираното от Дирекция „Бюро по труда” – град Смолян съвместно с Община Смолян информационно събитие по Проект BG05M9OP001-1.017-001-C01 „Готови за работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, което ще се проведе на 09.08.2018 г. от 11:00 часа на площад Свобода, Стар Център

Участието ви в проект „Готови за работа”, ще даде възможност да се запознаете с посредническите услуги и възможностите за започване на работа, които предоставя Агенция по заетостта и нейните териториални поделения.

Ще ви очакваме!

Продължава...

МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД НАБИРА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна група „Кирково-Златоград” обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН ПОМОГНА НА ДЕЦАТА ДА ОПОЗНАЯТ ЕВРОПА

На 1 юни 2018 г. Областен информационен център – Смолян проведе еднодневно събитие под надслов „Да опознаем Европа“. Събитието бе част от честването на Международния ден на детето, организиран от…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОДЕН НА РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД

На 30.05.2018 г., от 14.00 ч., в Севриева къща в Етнографския ареален комплекс в Златоград ще се проведе информационен ден на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД, бенефициент по договор BG16RFOP002-1.001-0045-C01 за…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „СИМВОЛИТЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ“

На 22 март 2018 г. Областен информационен център – Смолян награди победителите в конкурса „Символите на моя роден край“ и показа в изложба в РИМ „Стою Шишков“ всички творби от…

Продължава...

"Горубсо-Мадан" АД започва изпълнението на проект по ОПИК

На 20.02.2018 г. се проведе информационен ден за изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на "Горубсо-Мадан" АД" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0160-C01/15.12.2017 г.  Проектът е насочен към…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.