wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОБУЧЕНИЯТА – КЛЮЧ КЪМ ПО-КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Стартира проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения", който ще се изпълнява в рамките на 12 месеца от Община Смолян. Общата стойност на проекта е 89 975,70 лева, като цялата сума се предоставя на Община Смолян безвъзмездно по проект финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет". Целите на проекта са свързани с повишаване на капацитета и мотивацията на служителите на общинска администрацията в Смолян чрез обучения за повишаване на професионалните им умения и квалификация. В обученията по проекта ще се включат служители с ръководни, експертни и технически функции от общинска администрация Смолян, кметове на кметства и кметски наместници от община Смолян. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат проведени 33 обучения, избрани от обучителния каталог на Института по публична администрация и 2 обучения по ключови компетентности, в които да се включат общо 165 служители на общината.  

Продължава...

БИБЛИОТЕКИТЕ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ С НАЙ-МНОГО ЗАЩИТЕНИ ПРОЕКТИ

През месец февруари Програма „Глоб@лни библиотеки - България" обяви Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП). Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни за…

Продължава...

ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ДОГОВОР ОТ СМОЛЯН ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”

При засилен интерес премина информационната среща по проект „Енергийно обновяване на българските домове" между представители на сдружения на етажната собственост от Смолян и представители на Проектния мениджър за регион Южен…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН СЕ ВКЛЮЧИ В МЕСТНА ТЕМАТИЧНА СРЕЩА „ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ"

На 30 и 31 май в гр.Смолян се проведе тематична среща на тема „Електронните услуги в обществената библиотека в полза на местната общност". В срещата взеха участие 58 библиотекари, партньори…

Продължава...

СВЕЖИ ИДЕИ И НЕИЗЧЕРПАЕМ ЕНТУСИАЗЪМ СЪПЪТСТВАХА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦАТА НА МЛАДЕЖТА 2013

Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян се включи активно в Европейската семица на младежта, в периода 26 май - 2 юни 2013 г. Сред инициативите, с които ОИЦ - Смолян…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА БИЗНЕСА ВЪВ ФОКУСА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ С ОИЦ – СМОЛЯН ПРЕЗ 2013 Г.

В края на м. май приключи първата серия информационни срещи за 2013 г. на представители на Областен информационен център - Смолян със заинтересовани страни от Област Смолян. Активно участие в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.