wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ - ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

На 16.02.2018 г. се проведе заключителна пресконференция по проект "Община Чепеларе - иновативни социални услуги за независим живот", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002  „Независим живот” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Размерът на договорената безвъзмездната помощ е 499 055 лв, от тях европейски средства  - 424 196,75 лв., национално съфинансиране - 74 858,25 лв.

Периодът на реализация е 21 месеца –  от 01.06.2016 г. до 01.03.2018 г. 

Проектът постигна основната си цел - осигури достъп на хората в неравностойно положение от 9 населени места на общината до подкрепящи и интегрирани услуги. Създаде се устойчив модел на предоставяне на интегрирани социални услуги според специфичните потребности чрез Центъра за услуги в общността и домашна среда – Чепеларе.  С това проектът допринесе осезаемо за по-добро качество на живот обслужваните потребители, в т.ч. и деца и семействата им.

От м. септември 2016 г. в продължение на 18 месеца интегрираните услуги на Центъра се ползваха от общо 82 потребители след извършена експертна оценка на потребностите и разработен индивидуален план. Осигурени са лична грижа, помощ в домакинството, подпомагане за социално включване, здравна и социално-психологическа помощ и подкрепа, консултиране на семействата им.

Чрез ремонтни дейности и обзавеждане са осигурени подходящите материално-технически условия за предоставяне на услугите на Центъра - за подпомагане двигателната активност и рехабилитация, занимателна трудотерапия и арттерапия, организиране на свободното време на нуждаещи се потребители.

Услугите са предоставени от общо 59 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощника и 6 здравни и социални специалисти /медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален специалист/. На персонала е осигурено обучение, супервизия и психологическа подкрепа, закупено е работно облекло и лични предпазни средства.

По време на проекта са реализиране кампании за информиране за целите, напредъка и резултатите от проекта, разпространени са рекламно-информационни материали.

Предстои Община Чепеларе да подпише Споразумение с Агенцията за социално подпомагане – София, с което ще се осигури финансиране за продължение на социалните услуги  от сегашните потребители и включване на нови най-нуждаещи се  лица от 01.03.2018 г. С това ще се осигури и планираната устойчивост по приключващия успешно голям социален проект на община Чепеларе

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ГОРУБСО МАДАН" АД"

На 20.02.2018 г. от 14.30 ч. в сградата на „Горубсо-Мадан“ АД, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. Явор №1, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор…

Продължава...

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС "СИМВОЛИТЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ"

През 2018 година всички държави-членки на Европейския съюз отбелязват „Европейска година на културното наследство“. Наследството, което е навсякъде около нас – в специфичните ритуали и нотки на песента, през традиционната…

Продължава...

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН

На 13 декември 2017 г. /сряда/ Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на медиите, на която представи обобщение на дейността си през отминаващата 2017 г.. През 2017…

Продължава...

СИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СМОЛЯН

     В периода 23-27 октомври 2017 г. ОИЦ – Смолян, съвместно с Национална служба за съвети в земеделието – Смолян /НССЗ/, проведоха 9 информационни срещи в общините от област…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН И СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – СМОЛЯН С ОБЩА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

      На 18.10.2017 г. /сряда/, Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на местни и регионални медии, както и заинтересовани лица.       По време…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.