wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

УЛЕСНЕНА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

На 21.09.2017 г. /четвъртък/, Областен информационен център – Смолян проведе обучение за представители на общинските администрации от област Смолян на тема „Работа с модул „Е-управление на проекти“ в ИСУН 2020“.

През новия програмен период 2014 – 2020 година, всяка държава членка на Европейския съюз имаше задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. В тази връзка беше разработена информационна система ИСУН 2020 – www.eumis2020.government.bg .

В ИСУН 2020 можете да намерите информация за всички отворени процедури. Като кандидат по някоя Оперативна програма чрез системата имате възможност да създадете и попълните своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачите всички необходими приложения към него и да подадете своето проектно предложение. Функционалностите на ИСУН 2020 Ви позволяват да влизате и да работите по проектното си предложение, да го променяте и да го запазвате преди самото му подаване. Подаването, отчитането, както и цялата комуникация с Управляващия орган вече се осъществява електронно, което значително улеснява достъпа до Оперативните програми.

По време на обучението присъстващите се запознаха с различните модули, среди и потребители на Информационната система за управление и наблюдение /ИСУН 2020/, сключване на договор в ИСУН 2020, подготовка и изпращане на пакет отчетни документи през системата и др..

Лектор на обучението беше г-н Георги Стратиев – главен експерт в дирекция „Централно координационно звено“ на Министерски съвет. Той отговори детайлно на всички въпроси на присъстващите, свързани със затрудненията, които те срещат при работа с ИСУН.

Продължава...

ДЕСЕТКИ ГРАЖДАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ „ЕВРОПА НА РЕЗУЛТАТИТЕ“

На 15.09.2017 г. /петък/, на пл. „Свобода“ в гр. Смолян, Европейски информационен център „Европа директно”- Смолян, в партньорство с Областен информационен център – Смолян, проведоха информационна кампания на открито под…

Продължава...

МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН СЕ УЧИХА КАК ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

На 15 и 16 май 2017 г. в хотел "КООП Рожен", Областен информационен център - Смолян проведе обучение на тема "Младежко предприемачество - стартирай своята идея". Обучението бе насочено към…

Продължава...

ЗАКРИВАНЕТО НА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ СЪБРА СТОТИЦИ ХОРА НА АМФИТЕАТЪРА В СМОЛЯН

На 12 май 20117 г., Областен информационен център – Смолян, съвместно с община Смолян, проведе заключителното събитие на Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана от Мрежата от 28 информационни центъра…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЗЛАТОГРАД И БАНИТЕ

На 10 и 11 май 2017 г., екипът на Областен информационен център – Смолян организира Дни на отворените врати в „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за…

Продължава...

ОИЦ-Смолян проведе информационни срещи в още четири общини

На 3, 4, 10 и 11 май 2017 г. Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Чепеларе, Неделино, Златоград и Баните, по време на които бяха представени…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.