wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГА В НОВ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания в кв. Устово беше представен на пресконференция на 25.03.2015 в новото социално заведение. Той се намира в ж.к. Петровица в Смолян. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се извършва социалната услуга по проекта "Дом и подкрепа за всяко дете", който стартира на 1 август 2014 г. и е с продължителност 15 месеца. Общата стойност на проекта е 291 921.91 лв. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Да не изоставяме нито едно дете"- Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", по договор за безвъзмездна финансова помощ. Целта на проекта е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в среда, близка до семейната, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. Настанените тук деца и младежи получават необходимата им индивидуална грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаване на условия и възможности за тях да участват равнопоставено в живота на местната общност. Основните дейности по проекта включват осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата, както и осигуряване на здравословна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация, психологична подкрепа, достъп до образование и подкрепа в образователния процес и придобиване на знания и умения за самостоятелен живот и интегриране в обществото. От ЦНСТ работят за възстановяване и поддържане на връзката на децата с родителите и за връзка с приемни родители и осиновители. На пресконференцията секретарят на община Смолян Момчил Николов представи планираните дейности и резултати, както и напредъка в изпълнението на проекта към момента. Със средства по проекта са закупени постелъчен инвентар, дрехи и обувки за децата. Направен е щателен подбор на персонала между 100 кандидати, за да се изберат най-добрите специалисти, които да работят с децата. Основният екип на центъра е от двама социални работници, 6 детегледачи, хигиенист и огняр. Има също психолог, две медицински сестри и готвачка. "Броят на персонала е съобразен с методиката и стандартите за грижа за деца с увреждания. На персонала е направено обучение и обмяна на опит с центрове в Кърджали", каза Николов. В момента екипът се грижи денонощно за пет деца. След серия опознавателни срещи и работа на специалистите на 8 декември м.г. 4 от децата са изведени от дом "Катя Ванчева" - с. Широка лъка. Те посещават училище, детски център "Звънче", психолог, като навсякъде се придружават от детегледач. В началото на т.г. в ЦНСТ заживя и още едно дете, което е изведено от Дом за деца с умствена изостаналост в с. Просторно, община Разград. Капацитетът на центъра е за 15 потребители. Услугата ЦНСТ ще продължи да се предоставя и след приключването на проекта, като за целта община Смолян ще кандидатства за финансиране чрез делегирани от държавата дейности или чрез изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. "С този център община Смолян напълно обхвана целия спектър от социални услуги за деца и започваме работа по деинституциализацията на възрастните хора", каза Николов. На пресконференцията извършените дейности представиха Сийка Иванова, в качеството си на член на регионалния екип по деинституциализация, екипът на ЦНСТ и социалните работници, отговорни за качеството на услугата.

Продължава...

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

От 16 март 2015 г. започва националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020“ НА МРЕЖАТА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Приключи най-мащабното представяне на успешни проекти в област Смолян, финансирани по оперативните програми. Кампанията под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020" беше инициирана от мрежата от областни информационни…

Продължава...

НАД 730 УЧАСТНИЦИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН В КАМПАНИЯТА „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“ НА МРЕЖАТА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Над 730 участници показаха спортен хъс и споделиха положителни емоции през изминалата седмица в рамките на инициатива „Да спортуваме заедно". Разнообразните спортни прояви бяха организирани от Областен информационен център -…

Продължава...

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРИЙТБОЛ ОТБЕЛЯЗА НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“ В ОБЛАСТ СМОЛЯН

Много слънце и емоции съпътстваха състезанието по стрийтбол (уличен баскетбол) в Златоград, с което на 13 октомври 2014 г. започна кампанията „Да спортуваме заедно" в област Смолян. Над 60 души…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН ПОПУЛЯРИЗИРА УСЛУГИТЕ И ДЕЙНОСТТА СИ ЧРЕЗ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Над 220 души се запознаха с услугите, които предоставя ОИЦ - Смолян. В продължение на 5 дни, от 03 до 11 юли, екипът на центъра посрещаше своите гости в изнесена…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.