wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН - ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ В ПОМОЩ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

На 08.07.2014 г., в офиса на ОИЦ - Смолян, екипа на центъра представи пред медии и гости постиженията от 27-месечната си работа. Присъстващите имаха възможност да чуят разказа за предизвикателствата и успехите на екипа, да разгледат снимки и да разберат подробности от последните и за предстоящите инициативи на мрежата от областни центрове в страната. За периода от своето откриване през март 2012 г. ОИЦ - Смолян посрещна 1091 посетители, отговори на 1152 въпроса и 146 телефонни запитвания. ОИЦ - Смолян организира и участва в редица инициативи, сред които най-значимите са: • 60 информационни срещи с представители на заинтересовани страни от всички общини от област Смолян; • 10 семинара, посветени на добри практики по проекти с европейско финансиране; • 10 информационни срещи с медии; • 5 изнесени инициативи за популяризиране на европейските възможности; • 3 конкурса на различна тематика; • 3 информационни кампании, свързани с еврофондовете. В резултат от дейността на ОИЦ - Смолян бяха отпечатани и популяризирани 2 брошури с описания на добри практики по проекти с европейско финансиране от област Смолян, 10 информационни бюлетина с актуална информация за възможностите за финансиране и друга полезна информация, както и бяха разпространени множество издания за оперативните програми и на европейска тематика в рамките на различни инициативи. През тези 2 години екипа на ОИЦ - Смолян беше и чест гост на различни събития - обучения, конференции и дискусионни срещи, където представяше експертното си мнение и актуална информация за възможностите за европейско финансиране. ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Ангел Безергянов Експерт „Комуникация, информация и логистика" Областен информационен център - Смолян Гр. Смолян 4700, ул. България № 12 Е-mail: oic.smolyan@eufunds.bg, a.bezergianov@eufunds.bg  

Продължава...

ПРОЕКТ ЗА АРТ-РЕЦИКЛИРАНЕ Е ПОБЕДИТЕЛ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН В РЕГИОНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Общо 72 проектни предложения постъпиха в областните информационни центрове за Конкурса за младежки проект, който премина под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Най-оспорвана беше надпреварата в областите София, Пловдив…

Продължава...

НАД 130 ОТГОВОРА НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „КАКВО ЗНАЕМ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО“

В откритите приемни, организирани в рамките на кампанията „Какво знаем за Споразумението за партньорство", се включиха повече от 100 граждани на град Смолян. Инициативата се проведе от мрежата от 28…

Продължава...

19 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Г.”

19 проекта на бенефициенти от област Смолян бяха одобрени в рамките на националната кампания „За чиста околна среда 2014 г." на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната…

Продължава...

МЕНИДЖЪР ЗА 1 ДЕН В ОИЦ - СМОЛЯН

ОИЦ - Смолян се включи в инициативата „Мениджър за един ден" - най-популярното събитие на Джуниър Ачийвмънт България. На 12 март 2014 г. управителят на ОИЦ - Смолян бе заместен…

Продължава...

УСПЕШЕН ОПИТ ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И ПОЛША СПОДЕЛИХА ОТ ОИЦ – СМОЛЯН НА СЕМИНАР В НЕДЕЛИНО

На 27 февруари 2014 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян проведе семинар на тема: „Добри практики при реализацията на проекти от България и Полша, финансирани по оперативните програми". Семинарът…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.