wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, която се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ представи условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), като акцентира, че по нея предприятията могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишават ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектор С „Преработваща промишленост“. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата, както и реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 23-ти април. До 70% от размера на проекта може да е безвъзмездна финансова помощ (БФП). Минималният размер на БФП на едно проектно предложение трябва да е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие).
Експертите на ОИЦ – София предоставят информация, както и индивидуални консултации на всички желаещи с интерес към тази процедура или към различните възможности, които предлагат програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Услугите на центъра са напълно безплатни.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.