wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.04.2018 г. от 14.30 часа в заседателна зала на „НТСС-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0795-С01 по проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност“. Бенефициент е „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Финансирането е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 126 051.07 лева, 1 490 035.75 от които са безвъзмездна финансова помощ.
В рамките на събитието ще бъдат представени основните цели на проекта и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.