wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. ще се проведе церемония „първа копка“ и вграждане на „капсула на времето“ в Национална художествена академия (НХА), ул. „Шипка“ № 1 по повод стартирането на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.
Изпълнението на проекта ще се осъществи посредством предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Изпълнението на целия проект е за срок от 30 месеца, общата му стойност е 2 999 600 лева, от които 2 549 660 са от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940 лева - национално финансиране. Основната цел на проекта е да се подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и да се повиши нейната привлекателност сред учащите и сред младите хора в България, чрез изграждането на нов учебен корпус на Национална художествена академия в гр. София.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.