wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.04.2018 г. от 16.30 часа в гр. София (бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Енергийна ефективност и ефикасност в „ТК ДРИЙМ БИЛД” ЕООД“ (договор №BG16RFOP002-3.001-0148-С01). Бенефициент е „ТК ДРИЙМ БИЛД“ ЕООД. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на събитието ще бъдат представени основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.