wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.04.2018 г. от 17.30 часа в заседателна зала на „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД (гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0727-С01 с бенефициент „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД по проект „Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 2 131 854.53 лева, от които 1 495 018.17 са безвъзмездна финансова помощ.
В рамките на събитието ще бъдат представени оновните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.