wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 3 май (четвъртък) от 11.00 ч. в двора на учебната база на НСА (гр. София, ул. „Гургулят“ 1) ще се проведе официална церемония „първа копка“, с която започва изпълнението на проект №BG16RFOP001-3.003-0001-С01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. Бенефициент е Национална спортна академия „Васил Левски” София.
Одобреният бюджет по договора е в размер на 3 755 636,28 лева, от които 3 500 000 са безвъзмездна финансова помощ и 255 636,28 са съфинансиране от НСА.
Официалната церемония ще даде начало на изпълнение на строително-монтажните работи за цялостно модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски, обновяване на дворното пространство и изграждане на многофункционална зала за спорт като пристройка към основната сграда.

Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.