wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21 май 2018 г., от 11:00 ч. в офиса на фирма „Перламет СЕ“ ООД, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I-ви“ № 16, вх. Б, ет.4, ап.13, ще се проведе информационно събитие по проект BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ (Договор № BG16RFOP002-3.001-0396-C01). Общата стойност на проекта е 1 403 093.44 лева, от които 988 633.40 лева е безвъзмездна финансова помощ. Проектът се финансира по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

В рамките на събитието ще бъдат представени основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.