wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С голям интерес от страна на жителите на община Елин Пелин започна днес информационната кампания на Областен информационен център София-град и София-област. Изнесената мобилна приемна на площад „Независимост“ привлече близо 70 посетители в рамките на три часа. Повечето от тях се интересуваха от възможностите за финансиране на неземеделски проекти по Програмата за развитие на селските райони. Екипът на ОИЦ – София отговори на много въпроси, свързани с подмерки 6.2 и 6.4.1, които предоставят възможности на земеделски стопани и фирми с помощта на европейско финансиране да направят инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности и услуги, базирани на информационни технологии, а също и в различни видове производство и продажба на продукти или в развитие на занаятите.
По време на традиционната пролетна информационна кампания на ОИЦ – София в рамките на месец и половина експерти от центъра ще обиколят всички 22 общини на територията на София-област, за да информират на място потенциални бенефициенти и всички, които желаят, за възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На 11 май екипът на ОИЦ-София ще посети община Костенец.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.