wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17.05.2018 г. от 9:00 ч. в офиса на фирма „Мейк-България” ЕООД (гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 11, ет.5, ап.15) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите и резултатите от проект „Производство и пазарна реализация на иновативен композитен изолационен панел МЕЙКИС от фирма „Мейк-България“ ЕООД“ (договор №BG16RFOP002-1.001-0174-C01). Проектът се реализира в рамките на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 1 428 000 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 999 600 лв.
Поканени за участие на информационния ден са всички заинтересовани лица.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.