wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

При голям интерес протече организираната от екипа на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) изнесена приемна в община Ихтиман. Над 80 души посетиха мобилния ни щанд за три часа. Голяма част от гражданите потърсиха информация за възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони по подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Голям интерес имаше и към другата подмярка за подпомагане на инвестициите в неземеделски дейности 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
И двете подмерки са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности в малките общини ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности. Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. Подмерките ще подкрепят дейности свързани с развитието на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и др.
Допустими кандидати по двете подмерки ще бъдат: земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Кандидатите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. Очаква се да стартира приема на проектни предложения по подмярка 6.4.1.
Откритата приемна в община Ихтиман е част от информационната кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
На 15 май екипът на ОИЦ-София ще посети община Самоков.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.