wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в град Самоков. Приемната беше посетена от над 70 души. Преобладаващо интересът им бе насочен към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Съгласно текста на ПРСР, по подмярка 6.4.1. ще се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитието на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др., както и развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Част от посетителите на изнесената приемна проявиха интерес към възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиращ бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Експертите на ОИЦ – София Лина Савова и Силвия Ангелова разясняваха, че предстои да стартира процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по приоритетна ос 2 на Оперативната програма. Целта й e да бъдат създадени и развити нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.
Експертите подчертаха, че местните предприемачи могат да се възползват и от възможностите, които ще предостави Местната инициативна група в Самоков в изпълнение на одобрената многофондова Стратегия за местно развитие.
Откритата приемна в община Самоков е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
На 17 май екипът на ОИЦ-София ще проведе изнесена приемна в община Долна баня.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.