wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационна среща и тържествено награждаване на студенти от специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт” проведе на 16-и май екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ – София) в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Събитието бе организирано съвместно с преподавателите по „Проект мениджмънт” проф. д-р Таня Тодорова и ас. д-р Елисавета Цветкова и е една от многобройните съвместни инициативи между ОИЦ – София и катедра „Библиотечен мениджмънт” при УНИБИТ.
Проф. Таня Тодорова приветства студентите и екипа на ОИЦ – София и отбеляза колко ценно е сътрудничеството, заради практическите насоки, които студентите получават от експертите на информационния център, в сферата на писането и управлението на проекти, оперативните програми на ЕС и всякакви въпроси, свързани с програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
„Ако за вас партньорството ни е ценно, за екипа на ОИЦ – София, освен ценно, то е много вдъхновяващо, защото общуването с млади, будни хора, които питат, имат интерес и искат да знаят, е истински стимул за нас“, каза в отговор управителят на ОИЦ – София Анна Генчева. Тя представи инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“, която през настоящата година включва три състезания – фотоконкурс, публикация в блог и викторина, и призова студентите да изпробват знанията и късмета си в поне едно то състезания. В информационната част от събитието бяха представени също видовете финансови инструменти по четири от оперативните програми на ЕС в България, които се управляват от Фонда на фондовете. Управителят на ОИЦ – София обърна конкретно внимание на актуалните възможности за кредитиране на стартиращ бизнес чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
По време на празничната част от събитието се състоя награждаване на трите най-добри проекта, разписани от студенти в рамките на обучението им по дисциплината „Проект мениджмънт“. Специалните награди на ОИЦ – София, които се връчват за втора поред година, получиха: на 1-во място - Светлана Пенкова, 1 курс, задочно обучение, за проекта си „Библиотека без граници“, на 2-ро място - Нина Ночева, 4 курс, редовно обучение, за проекта си “Модерното училище“ и на 3-то място - Павлина Вутова, 4 курс, задочно обучение, за проекта си „Изграждане на детски кът в читалнята на читалищна библиотека “Искра”, гр. София“.
В края на информационната среща специален поздрав поднесе и ректорът на УНИБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев, който приветства ползотворното партньорство между ОИЦ – София и висшето учебно заведение.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.