wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 80 души посетиха днес изнесената приемна на Областен информационен център – София в община Долна баня. Основно интересът на посетителите бе насочен към Програмата за развитие на селските райони и по-специално към предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Хората търсеха експертната помощ на ОИЦ – София по въпроси, свързани с критериите за допустимост и предварителните критерии за оценка на проектните предложения.
Подмярка 6.4. предоставя възможности на земеделски стопани и фирми с помощта на европейско финансиране да направят инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности и услуги, базирани на информационни технологии, а също и в различни видове производство и продажба на продукти или в развитие на занаятите.
Софийската областна информационна кампания на ОИЦ – София ще продължи на 18 май, когато експертите на центъра ще бъдат в община Мирково.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.