wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С преобладаващ интерес към подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) приключи единайсетата подред изнесена приемна на ОИЦ – София, която се проведе днес в община Антон. Щандът на открито събра 80 души, които се интересуваха какви са възможностите, които им предоставят европрограмите, а основните въпроси на посетителите бяха насочени към допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по подмярка 7.5., която се очаква да бъде отворена за кандидатстване през есента на тази година.
Със средствата по подмярка 7.5 се цели развитие на туризма в селски райони, в които има уникални туристически ресурси и развитие на туристически зони, така че ценностите в малките общини да бъдат адекватно експонирани и популяризирани. Ще могат да кандидатстват общини в селските райони и юридически лица с нестопанска цел. Според Индикативната годишна работна програма на ПРСР общият размер на безвъзмездно финансиране по процедурата ще е максимум до левовата равностойност на 10 000 000 евро, а примерните допустими дейности включват изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на туристически информационни центрове, както и на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство. С безвъзмездната помощ по проектите ще могат също да бъдат изградени или ремонтирани центровете за изкуство и занаяти, а също и да бъдат закупени всякакви съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.
Софийската областна информационна кампания на ОИЦ – София ще продължи на 31 май, когато експертите на центъра ще бъдат в община Копривщица.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.