Печат на тази страница

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи програмите в обхвата на ЕСИФ, функциониращи в България през програмния период 2014-2020 г. Приемната беше посетена от 69 души. Най-голям интерес жителите и гостите на града проявиха към възможностите за финансиране на проекти за развитие на малки земеделски стопанства по Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
Съгласно ПРСР подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ има за цел подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем. Финансовата помощ за одобрени проекти ще бъде в размер 60 - 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 250 евро. Максималният е левовата равностойност на 25 000 евро.
По мярката ще се подкрепят изграждането, придобиването и подобряването на недвижимо имущество; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Очаква се през тази година да стартира приемът на проектни предложения.
Мобилната приемна в община Копривщица е част от информационната дейност на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури по оперативните програми. На 6 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Драгоман.
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.