wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 07 юни 2018 (четвъртък) г., от 12:00 часа, в конферентната зала на фирма „Глобус груп“ ЕООД (гр. София, ул. „Никола Зозиков“ 1) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проект „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет на „Глобус груп“ ЕООД.
Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0214-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на планираната инвестиция е 3 229 540.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 466 586.00 лв. (от които 1 246 598.10 лв. Европейско и 219 987. 90 лв. национално съфинансиране) и 1 762 954.00 лв. собствено съфинансиране. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.