Печат на тази страница

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведоха открит урок на тема „Живото богатство на Европа“. Интерактивното събитие се проведе по повод Световния ден на околната среда.
В детския екостационар „Бели брези“ на територията на природен парк (ПП) „Витоша“ ученици от пети клас на столичното 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ имаха възможност да чуят и да се докоснат до същността и важността на биологичното разнообразие и ролята му за човека и природата. В увлекателен открит урок Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ-София, представи на децата биоразнообразието на ПП „Витоша“, който е първият национален парк в България. Тя им разказа за защитените територии в България, за това как Европейският съюз дава възможност за финансиране на опазването на биологичното разнообразие и защо това е важно. Последва интерактивна ролева игра, в която участниците, разделени в три отбора – на инвеститори, на администрация и на неправителствен сектор – трябваше да решат може ли да се построи нещо на територията на парка. Играта завърши с консенсус и разрешително за строеж единствено на екоселище. Накрая децата получиха награди, играха на открито и се снимаха за спомен.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.