wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Драгоман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Близо 60 души посетиха приемната, като най-голям интерес проявиха към възможностите за финансиране на проекти за подпомагане на малки земеделски стопаства. Експертите на ОИЦ-София представиха на посетителите предстоящата да се отвори подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони. По нея могат да се възползват именно земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Те ще могат да кандидатстват за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, ще се финансират и предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. По мярката ще може да се кандидатства с проекти на стойност от 1 250 до 25 000 евро, а безвъзмездната помощ ще е до 80%. Представителите на ОИЦ-София отговориха и на въпроси, свързани с подобряването и развитието на туристическата и образователна инфраструктура на местно ниво.
Откритата приемна в община Драгоман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 7 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Костинброд.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.