wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Целта на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Дейността на фирмите-кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори. Крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от първата група е 05.09.2018 г., а за кандидати от втората група – 07.11.2018 г. Общият бюджет на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е 67 227 768 лева.
Отворената за кандидатстване процедура беше представена на 25.07.2018 г. от екипа на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София). Участие в информационната среща взеха хора, възнамеряващи да стартират собствен бизнес.
Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева разясни условията за допустимост на кандидатите – те трябва да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими, над 50% от предприятието да се притежава от един човек. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата ще се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация и пр., като всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга). По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани с допустимостта на проектите и разходите. Стана ясно например, че единствено за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи ще се изисква оферта от производител или първи доставчик на етап кандидатстване; че наличието на банкова гаранция не е условие за допустимост на кандидатите, а ще се изисква единствено, ако бенефициентът заяви авансово плащане по процедурата, което може да бъде в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ – в този случай банковата гаранция трябва да покрива пълния размер на исканата авансова сума; съответствието с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), което е критерий за приоритизация на проектите, се доказва в т. 11 от формуляра за кандидатстване, където кандидатите трябва да представят информация за това, по какъв начин проектът попада в обхвата на приоритетните направления на определените в ИСИС тематични области.
Експертите от ОИЦ-София са на разположение на всички, които се интересуват от процедура „Насърчаване на предприемачеството“. ОИЦ-София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден от 9 до 17:30 часа.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.