wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22.08.2018 г. от 14:00 ч. в Областен информационен център София-град и София – област (бул. „Витоша“, 99) бе проведена пресконференция по проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Екипът по управление на Проекта поднесе информация пред медии и други заинтересовани лица свързана с изпълнението на основните дейности, които включват: проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; упражняване на строителен надзор; одит на проекта; осигуряване на публичност, информация и визуализация по проекта.
Общата стойност на Проекта е 1 611 208,52 лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.