Печат на тази страница

На 22.08.2018 г. от 14:00 ч. в Областен информационен център София-град и София – област (бул. „Витоша“, 99) бе проведена пресконференция по проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Екипът по управление на Проекта поднесе информация пред медии и други заинтересовани лица свързана с изпълнението на основните дейности, които включват: проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; упражняване на строителен надзор; одит на проекта; осигуряване на публичност, информация и визуализация по проекта.
Общата стойност на Проекта е 1 611 208,52 лв.