wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.08.2018 г. от 11:00 ч. в град София (ул. „Николай Коперник” 25, ет. 2) ще се проведе пресконференция по повод приключването на проект „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност във „Вива 200” ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване”, договор BG16RFOP002-3.001-0363-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е „ВИВА 200” ЕООД. Общата стойност на проекта е 1 446 639.36 лева, от които 1 020 227.55 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.