wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28.08.2018г. (вторник) от 16:00 часа в гр. София (ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №2А, ет. 3, ап. 6) ще се проведе пресконференция на тема: „Въвеждане на социални иновации в ИЮ Консулт ООД“. На пресконференцията ще бъде предоставена подробна информация за одобрения проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01 „Европейско партньорство за заетост и растеж“, бенефициент по който е „ИЮ КОНСУЛТ“ ООД. Проектът се финансира по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността му е 190 300 лева, от които 180 785 са европейско и 9 515 - национално съфинансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.