wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 11.09.2018 г. в 12:00 часа, в БТА – Прескуб (гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49) СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ организира пресконференция на тема: „Създаване на устойчив растеж за СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ“
На пресконференцията ще се предостави подробна информация за одобрения проект „Подкрепа за развитие на Клъстер на малките и средни износители“ (договор №BG16RFOP002-2.009-0039-C01) по процедура „Развитие на клъстери в България“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 486 869.48 лв., от които 389 495.59 лева са безвъзмездна финансова помощ.
Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.