wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране на стартиращия бизнес“ за представяне на различни видове финансови инструменти под формата на дялови инвестиции в нови бизнеси, както и безвъзмездно финансиране за стартъпи по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Участие в събитието взеха представители на бизнеса, физически лица с намерение за стартиране на бизнес, медии.
В рамките на срещата Ангелина Тодорова, ръководител на звено за координация във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, представи дейността на Фонда, същността на финансовите инструменти (ФИ), както и подробна информация за това на какъв етап е всеки от тях. Акцентирано беше на шестте фонда, чието финансиране идва по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, от които могат да се възползват българските предприятия – „Фонд за технологичен трансфер“, „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, „Фонд за рисков капитал“, „Мецанин фонд“, „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, „Микро-финансиране със споделен риск“. За всеки от тях беше представена подробна информация за това на какви изисквания трябва да отговарят крайните получатели, кои са икономическите сектори, които се финансират, какъв е типът финансиране, предметът и бюджетът им.
Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева, разясни условията за допустимост на кандидатите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Стана ясно, че те трябва да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими и над 50% от предприятието да се притежава от един човек. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина и пр., като всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга). По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани с допустимостта на проектите и разходите.
Експертите от ОИЦ-София са на разположение на всички, които се интересуват от процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и от всички актуални или предстоящи възможности за финансиране на идеите си по линия на оперативните програми. ОИЦ-София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден от 9 до 17:30 часа.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.