wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.09.2018г. в гр. София (ул. „Николай Коперник“ 25, ет. 2) от 9:30 часа ще се проведе пресконференция за приключване на проект „Енергийна ефективност и ефикасност в „ИСА ТСИ” ЕООД” (договор №BG16RFOP002-3.001-0085-C01).
Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 501 572.50 лева, от които 1 058 040.75 лева са безмъзмездна финансова помощ. Бенефициент е „ИСА ТСИ” ЕООД.
В рамките на събитието от „ИСА ТСИ” ЕООД ще представят сведения относно изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.