wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 02.10.2018 г. (вторник) в конферентната зала на „Калцит“ ЕООД в град Сливница (ул. „Ал. Батенберг“ №2, ет. 2) от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция за стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на КАЛЦИТ ЕООД“ (договор № BG16RFOP002-3.001-0640-C01). Поканени за участие в събитието са всички заинтересовани от темата.
Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма „КАЛЦИТ” ЕООД. Общата стойност на проекта е 3 397 148 лева, от които 1 499 385 са безвъзмездна финансова помощ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.