Печат на тази страница

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 15:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0151-С01, с бенефициент „ТК БИЛД“ ЕООД по проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефекасност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието „ТК БИЛД“ ЕООД“ ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.