wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15.10.2018 г.(понеделник) от 11:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0099-С01 с бенефициент „КВП-ГРУП“ ЕООД по проект „Енергийна ефективност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието „КВП-ГРУП“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.