wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12.10.2018г. от 15:00 часа в заседателната зала на „Елшица-99“ ЕАД (гр. София, ж.к."Люлин 8“, бл.832, вх.2) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0072-С01 с бенефициент „Елшица-99“ ЕАД по проект BG16RFOP002-3.001-0072 „Енергийна ефективност и ефикасност в „Елшица-99“ ЕАД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието екипът по проекта ще представи пред заинтересованите страни основните цели, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.